HomeViestejäJames Tyberonn27.10 ja 27.11.2013 - Kvanttitietoisuus ja ajan luonne, osa 1 & 2

27.10 ja 27.11.2013 - Kvanttitietoisuus ja ajan luonne, osa 1 & 2

KVANTTITIETOISUUS JA AJAN LUONNE, OSA 1 & 2
Aika sisään - aika ulos - torus-ilmiö

Metatronia kanavoinut James Tyberonn (www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeistä 27.10. ja 27.11.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
OSA 1
 
Tervehdys, olen Metatron, valonherra ja tervehdin teitä kaikkia tällä ajattoman avaruuden tarkalla vektorilla. Syleilen teitä ehdottomassa rakkaudessa.
 
Rakkaat ystävät, valo on arvoitus teille. Se on olemassa ytimekkäinä yksikköinä nimeltään "fotoni". Fotoneilla ei ole tiheyttä eikä varausta ja ne kulkevat sekä hiukkasina että aaltoina noin 300 000 km/h. Ymmärtämällänne valonnopeudella aika häviää. Valofotonit kulkevat niin nopeasti, että niiltä on pysähtynyt aika. Fotoni lähtee auringon tai tähden pinnalta ja syöksyy välimatkan, minkä hahmotatte valtavaksi määräksi valovuosia, ja valaisee sitten silmänne, kun katsotte ylhäällä taivaan tähtiä. Teistä tuntuu paradoksilta, että se hetki jolloin fotoni lähti tähdestä ja se hetki jolloin se osuu verkkokalvollenne, ovat samoja. Ei ole kulunut lainkaan aikaa. Tällä tavalla valo leviää todellisuuksiinne ja se on ajatonta, kirjaimellisesti.
 
Olette valo-olentoja, ja kuten olemme juuri kertoneet, valo on ajatonta.
 
Vauhti vaikuttaa siihen tapaan, millä koette ajan virtaamisen, mutta se ei välttämättä vaikuta niihin tietoisuusyksikköihin, joita koette ajassa. Se itse asiassa hidastaa ajan liikettä, mitä nopeammin siirrytään tilan/avaruuden läpi. Tilalla on kolme määrettä fyysisessä todellisuudessa: pituus, leveys ja korkeus. Aika ja tila ovat yhdistyneet fantastiseksi rakenteeksi nimeltään "aika-avaruus". Tietoisuuden liike ajassa virtaa tilan läpi ja näin ajasta tulee neljäs määre, mikä muodostaa aika-avaruuden. Viittaatte näihin "ulottuvuuksina" - niitä kuvataan kenties paremmin tässä asiayhteydessä "järjestelyinä". Käytännöllisin termein sanottuna, lineaarinen aika-avaruus on kokemusjärjestely, mikä estää teitä kohtaamasta kaikkea samaan aikaan. Melkoinen ylikuorma!
 
Jatketaanpa …
 
Torus-ilmiö
 
Aika ja tila/avaruus ovat saman mekanismin osia. Tila on tavallaan jähmettynyttä aikaa, mitä pidetään kineettisessä matriisimuodossa kaksinaisuudessa ja tämä mahdollistaa erillisyyden ja tietoisesti ohjelmoidun harhakuvan peräkkäisajasta. Vastaavasti aika on tilan vastakohta - dynaamisesti ja vapaasti virtaava. Kumpikin esiintyy tietoisuusyksikköjen harmonisina välähdyksinä sellaisen mekanismin kautta, missä sykitään aineesta antiaineeksi ja päinvastoin, sisään ja ulos mustien ja valkoisten aukkojen kautta. Tätä voidaan sanoa "harmoniseksi kierroksi". Aine esiintyy asteikolla, niin kuin valo.
 
Harmoninen välähdys sisään- ja ulospäin ei ole ainoa piste, missä tila ja aika sulautuvat homogeeniseksi vaahdoksi. Myös tietoisuusyksikön havaintotaso "välkkyy" huomion kuhunkin samanaikaiseen elämään. Tämä mikrovälähdys tapahtuu taianomaisella nopeudella, mikä on hyvin lähellä ns. "Planckin vakiota" eli 10 potenssiin -43 per sekunti. Tässä pisteessä aika ja avaruus sulautuu yhteen ja tulee epälineaariseksi ja torus-piirre tulee mukaan kuvioon. Avaruus kääntyy nurin, takaisin itseensä ja aikayksikkö kelluu sen ei-lineaarisessa, epäjatkuvassa kvanttilammessa, mitä sanotaan menneisyydeksi, nykyisyydeksi ja tulevaisuudeksi.
 
Tässä kvanttitilassa aika-avaruusjatkumo häviää ja tavallaan tulee samanaikaisiksi tapahtumavirroiksi, tapahtumahorisonteiksi jotka ovat kaikki rinnakkain yhdessä erottamattomassa nyt-hetkessä. Se on yhdistyminen, kokemusperäinen kvanttikeitto, mihin on kerätty jokainen tapahtuma, jokainen mahdollisuus ja todennäköisyys jokaisesta elämästä. Olette kuulleet laulun "Selkeänä päivänä voit nähdä ikuisuuden" - tämä erityinen vektoriton sfääri on kaikkien mahdollisten ikuisuuksien selkeä päivä.
 
Mutta tämä on vain yksi ominaisuus. Se on paljon, paljon muuta …
 
Se on myös piste, mistä aikahologrammit heijastetaan, sekä keskus mistä harmoninen syke transformoi aineasteikkoja. Aine siirtyy antiainemaailmoihin ja antiaine siirtyy aineeksi muodostamaan fyysisen todellisuuden. Kumpikin vedetään sisään ja heijastetaan ulos (ja toisinpäin) harmonisena välähdyksenä mustien ja valkoisten aukkojen kautta. Fyysisissä maailmoissa valkoiset aukot tuovat tietoisuusenergiaa, joka muodostaa todellisuuden, ja mustat aukot poistavat energiaa vaiheittain. Se tapahtuu käsittämättömällä vauhdilla ja tietoisuusvirtanne "välkkymisilmiö" järjestää peräkkäin kaikki todellisuutenne, kaikki elämänne.
 
Melko lähitulevaisuudessa tiedemiehenne tekevät havaintoja, jotka johtavat tätä prosessia tukeviin teorioihin. Siitä on nyt todisteita. On huomattu, että elektronit näyttävät häviävän muutamaksi mikrosekunniksi kiertäessään atomin ydintä ja vaikka tämän arvellaan olevan kvanttitunneli, se on itse asiassa vaiheittaista ulottuvuuksien vaihtelua. Se on harmonisten kiertoasteikkojen torus-ilmiö. Sitä tapahtuu automaattisesti kaikessa aineessa. Kaikki fyysinen aine aaltoilee sisään ja ulos, mukaan luettuna fyysinen maailmanne ja tietysti fyysinen kehonne.
 
Tällaista "taittoaaltoilua" tapahtuu myös psyykkisesti hyvin syvällä ja syvällisellä mentaalitasolla. Tietoisuutenne "vaiheilee" kaikkien elämien välillä jokseenkin samalla tavalla. Kuitenkin teistä näyttää, että tietoisuutenne kaikissa elämissä on saumaton viiva. Tämä on harhakuva. Kaikki elämät ovat samanaikaisia laajemmasta näkökulmasta.
 
Tämä harmoninen syke on samanaikaisten elämien mekanismi. Välähdätte kuhunkin elämään ja siitä ulos ja olette tietämätön poissaolostanne missään niissä. Ne kaikki näyttävät jatkuvan. Mutta kerromme teille, että paljon vähemmässä ajassa, kuin menee sormienne napsauttamiseen, teillä on ollut tietoisuuden havaintoyksikkö kaikissa muissa elämissä. Ei ole mitään tietoaukkoja, koska tietoisuutenne liikkuu nopeasti sisään ja ulos.
 
Analogiana, entiset (ei-digitaaliset) elokuvanne näyttivät olevan jatkuvaa liikettä, mutta ne olivat vain yksittäisiä pysähtyneitä kuvia, joiden väliä ei havaittu. Yksittäiset kuvat (edustaen eri elämiä) liikkuivat niin nopeasti projektorivalon läpi, että ne vaikuttivat saumattomalta liikkeeltä. Näin on lineaarisen aikakäsityksenne osalta, paitsi että havaitsemattomat välit erillisten kuvien välillä vievät teidät muihin jatkuviin todellisuuksiin, muihin elämiin - ja projektorivalo on teidän tietoisuutenne.
 
On monia tällaisia sisään/ulos-taittokohtia, mutta fyysiset aistinne ovat tarkoituksellisesti tietämättömiä niistä. Niiden kaikkien kokeminen kerralla olisi aivan liikaa informaatiota!
 
Ja tämä sama ilmiö tapahtuu fyysisellä tietoisuusasteikolla. Kunkin erillisen elämän 3D-aivotietoisuus (egopersoona) tulee eloon ja herää tiettyyn yksilöityyn elämään harmonisessa välähdyksessä, mutta välillä on muuta vaihtelua, missä huomio keskittyy ytimekkäästi eri todellisuusjuoniin - jokaisen näistä muista elämistä hypätessä valppauteen, täysin hereille ja reagoimaan. Kuitenkaan millään ainutlaatuisella persoonalla ei ole poissaolon tunnetta. Ne ovat ehdottoman tietämättömiä mistään väleistä tai poissaoloista. Jokainen välähdys on siten kuin elokuvan yksittäinen kuva ja välähdykset tapahtuvat niin nopeasti, että egopersoonan aivot havaitsevat lineaarisen jatkuvuuden kussakin jatkuvassa elämässä, kunkin ytimekkään aikahologrammin yksilöidyissä puitteissa.
 
Tiedostamme, miten hämmentävältä ja uskomattomalta tämä saattaa näyttää teille. Kuitenkin suurempi osanne on täysin tietoinen tästä prosessista. Se on tosiasia fyysisyydestä, fyysisestä olemassaolosta polariteettimaailmoissa. Vastaavasti teidän jokaisen suurempi puoli ei ole lukittu lineaariseen aikaan tai fyysiseen todellisuuteen. Jumalainen (alitajuinen) mieli (ei 3D-aivot) voi havaita ja havaitsee muita aikakausia ja on olemassa vielä suuremman moniulotteisuuden muissa todellisuuksissa.
 
Uudella maapallolla tapahtuu 2013 ja sen jälkeen muutoksia, jotka antavat teille suuremman pääsyn moniulotteisiin elämiinne, samanaikaisiin elämiinne jotka tapahtuvat maatason aikahologrammeissa. Toimme tämän torus-ilmiön ensimmäisen kerran esiin useita vuosia sitten, koska se on olennainen tulevalle ihmiskunnan ylösnousemukselle, kuten opetetaan Metatronisissa avaimissa. Harmonisoimalla kaikki samanaikaiset elämät saavutetaan vaadittava sieluharmonia. Sielun pirstoutuneet aspektit saatetaan harmoniseksi eheydeksi. Tämä on olennainen Metatroninen avain - vaatimus kaikkien vierailujen harmonisoimiseen.
 
Sielun pirstoutuminen
 
Elämät valitaan tiettyyn tarkoitukseen ja jotkut näistä tarkoituksista voivat olla eri taajuuksissa, jotka näyttävät olevan vastakkaisia. Tietyt elämät on omistettu rakkauden nyanssien oppimiseen palveluna, toiset vastuullisen luovuuden oppimiseen ja toiset sen oppimiseen, miten käsitellään valtaa ja voimaa. Fyysisillä tasoillanne on 144 näiden muunnelmaa - 12 pääpiirrettä ja 12 alaluokkaa kussakin.
 
Ei ole tavatonta, että elämät jotka on omistettu palvelemisen oppimiseen, ovat taajuudeltaan vastakkaisia niiden elämien kanssa, joissa opitte, miten käsitellään valtaa ja kehitettään voimaa. Palveluelämien uskomukset voivat olla psyykkisesti hyvin erilaisia kuin uskomukset elämässä, mikä on omistettu voiman kehittämiseen. Nämä vaihtelevat uskomukset ovat ehkä olleet välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia kunkin vierailun hyväntahtoisia tavoitteita varten, mutta silloin kun kukin sielu lähestyy loppuunsaattamista, vaaditaan uudelleenkäynnistystä tiedostojen "päivittämiseen" poistamalla se, mikä ei enää palvele korkeampaa tarkoitusta. Vastakkaisten uskomusten elämät voivat polarisoitua. Tätä voidaan nimittää "sielun pirstoutumiseksi". Se on harmonisoitava.
 
Olette ehkä kehittäneet vähemmän älykkyyden elämissä uskomuksia, jotka rajoittavat älynne laajentumista toisessa. Ja nuo uskomukset jatkavat todellisuuden luomista tuossa samanaikaisessa, vähemmän älykkyyden elämässä. Teillä on ehkä elämä, missä katastrofaalinen tragedia aiheutti suuren pelon, tai vierailu missä teillä oli voimakas (väärä) usko pahuuden ja demonien olemassaoloon. Tällaiset virheelliset ja oppimattomat uskomukset voivat puuttua kehitykseen ja näyttää hyvin todellisilta, erityisesti tuon elämän olennon aisteille, koska fyysiset aistit havaitsevat uskomusten mukaisesti, vaikka nuo uskomukset ovatkin rajoittavia ja virheellisiä suuremmassa todellisuudessa. Näin tuo elämä jatkaa rajoittuneen toimintamallin luomista, kunnes sielu muuttaa sitä universaalilta voimapaikalta. Yksilö voi ja sen täytyy siirtää oppeja kehittyneestä elämästä siihen, mikä näyttää ristiriitaiselta.
 
Esimerkiksi teitä on ehkä palvellut jonkin elämän uskonnollisessa veljeskunnassa tehty köyhyyslupaus. Olette ehkä kehittäneet monissa pappis- tai nunnaelämissä uskomuksen, että raha on pahuutta ja kaikkia aineellisia asioita on kartettava. Ja nyt löydätte itsenne elämästä, missä ymmärrätte, että raha on työkalu eikä se ole vältettävää pahuutta ja sitä voidaan itse asiassa käyttää korkeampaan hyvään. Ette kuitenkaan pysty ilmentämään sitä. Sen tiedon kera, että kaikki elämät jatkuvat samanaikaisesti, teillä on ehkä 10 rahan torjuvaa elämää ja ainoastaan yksi tai kaksi, mitkä yrittävät luoda sitä. Yleisvirtauksessa teidät voitetaan äänestyksessä 10-1. Teillä on mer-ka-na-tutkimuksessa kyky palata takaisin ja muuttaa vastakkainen uskomus sellaiseksi, mikä sopii suurempaan ymmärrykseen, suurempaan totuuteen.
 
Pitäkää mielessä, että jokainen elämä on uusi alku monilta osin. Taantumista voi tapahtua tietyissä tilanteissa. Suuri Edgar Cayce saavutti mestaruuden monissa elämissä ennen inkarnoitumistaan Edgar Cayceksi. Kuitenkin hänellä oli juuri ennen Cayce-inkarnaatiotaan elämä Amerikassa "Bainbridgenä", missä hän oli roistomainen hahmo. Tämä on hyvin käyttökelpoinen esimerkki elämien ei-lineaarisuudesta. Aivan kuten Atlantiksen kultainen aika on itse asiassa tulevaisuudessanne, mutta se on vedetty näennäiseen menneisyyteenne, koska te ette pysty hahmottamaan tulevien aikakausien vaikutusta nykyhetkeen. Samalla tavalla ajattelette, että kaikilla elämillä on peräkkäisvaikutus oppimiseen. Te ette pysty kuvittelemaan, että alkuperäinen oppimiskokemus tapahtuisi tulevaisuudessa eikä menneenä aikana, ellette laajenna uskomuksianne ymmärtääksenne, ettei aika ole lineaarista. Ymmärrättekö? Puhumme tästä yksityiskohtaisemmin tämän kanavoinnin toisessa osassa.
 
Rakas ihminen, ei ole mitään läpäisemätöntä jakoa sieluolemustesi (elämät) välillä. Sinulla on kyky vaikuttaa kaikkiin elämiin tässä hetkessä. Tässä ja nyt. Aikaerot näyttävät todellisilta vain kaksinaisuuteen perustuvan fyysisen maailman tarkoituksellisissa harhakuvissa.
 
Tämä ei tarkoita, etteivät ne dramaattiset oppitunnit joita opitte, ole toisiaan kirpaisevan tuskallisia ja äärimmäisen vaikeita. Mestarit, jos tämä tarkoituksellinen harha ei tuntuisi todelliselta teistä, ette oppisi syyn ja seurauksen lakia. Tästä syystä kutsumme sitä "tarkoitukselliseksi harhaksi" - ollessanne kaksinaisuudessa se on hyvin, hyvin todellista. Mutta sitten kun yhdellä vierailulla opitte, että uskomuksenne luovat koko todellisuuden, voitte muuttaa uskomuksia odottamattomista tapahtumista toisissa elämissä. Ja kun teette tämän, valmistelette ylösnousemuksenne viimeistä polkua. Se on kvanttihyppy.
 
Haluamme kertoa teille, että fyysiset elämät kaksinaisuudessa ovat keino poikkeukselliseen kasvuun ja hienoon henkiseen kehitykseen. Ajattelette ihmiskunnan kulkeneen spiraalina alaspäin kaksinaisessa maailmassa ja vaikka tiheysaspektit rappeutuvat tuossa mielessä syyn ja seurauksen kokemisessa, suurempi totuus on, että elämät valitaan vapaasti täällä kaksinaisuudessa. Kaksinaisuuskokemus ei ole rangaistus, vaan kurssivaltuutus mestaruuteen, mikä on tarkoituksella valittu. Se ei ole helppoa ja kunnioitamme teitä tuon rohkeuden vuoksi. Ja kerromme teille, että te valmistutte, te ylösnousette … kaikki aikanaan!
 
OSA 2
 
Tervehdys mestarit!
 
Nyt kun jatkamme toisella osalla tästä mielenkiintoisesta aiheesta "kvanttitietoisuus ja ajan luonne", puhumme ensin sen ajan synnystä, minkä tunnette kaksinaisuusvierailuillanne.
 
Atlantiksen ja Lemurian varhaisvaiheissa te ette olleet maatason kaksinaisuuskoulussa. Olitte androgyynejä ajatusmuotoja ja ilmennyitte tahdonalaisesti. Te ette reinkarnoituneet fyysiseen biologiseen aineeseen. Näin te ette olleet lineaarisessa mitatussa ajassa.
 
Ajan synty
 
Ensimmäinen astuminen maatasolle minkä kokivat ne valosielut, joista tuli myöhemmin ihmiskunta, tapahtui arcturuslaisen tähtiportin läpi, alkuperäisen verkon (taivaankansi) kautta, mikä antoi ei-polaarisen tason. Lineaarista aika-avaruutta ei todellisuudessa ollut tuossa "kokomaan" vaiheessa. Kokemus oli mielen projektio, eräänlainen selväjärkinen uni. 
 
Tämä mentaalitason ilmentyminen alkoi noin 12 miljoonaa vuotta sitten ennen nykyajankohtaanne, mutta tarkka ajankohta taivaankansimaatasolla on spekulatiivinen, koska tuolla kokemusperäisellä alulla ei ole peräkkäistä kronologiaa. Sekä Lemuria että Mu olivat satojatuhansia vuosia yhdistelmämalleja tästä taivaankansiprojektiossa.
 
Ensimmäinen todellinen seikkailu aika-avaruuteen, täysin fyysisessä inkarnaatiossa tapahtui, kun taivaankansi hajosi ja polariteettimagneettiverkko muodostettiin ja sijoitettiin paikoilleen noin 106000 vuotta sitten. Tämä oli alkuperäinen Eeden, missä sieluista tuli sukupuolia, miehiä ja naisia, ja syyn ja seurauksen laki otettiin käyttöön, kun maapallosta tuli kasvukoulu fyysisen todellisuuden hallitsemiseen.
 
Niinpä silloin kun puhumme samanaikaisista maainkarnaatioista, tämä on niiden aikahologrammien alkukohta, mitkä mittaavat edistymistänne inkarnoituneena ihmisenä reinkarnaatiokierrossa. Reinkarnoidutte aika-avaruushologrammeihin saattaaksenne prosessin loppuun. Fyysinen kuolema ja reinkarnoituminen on tuo muoto ja vaikka kuolema on selvä asia teille, reinkarnoituminen ei ole. Tämän varman prosessin ymmärtäminen on tärkeää, koska yksi totuus avaa oven toiseen. Silloin kun uskomuksenne sopivat yhteen oikean todellisuuden kanssa, tarkoituksenne saavuttaminen tässä kierrossa on paljon vähemmän työlästä. Se on vielä vaikeampi monien ymmärtää, että kaikki elämät tapahtuvat yhtä aikaa. Vierailunne kaksinaisuuteen ovat samanaikaisia ja se on vielä tärkeämpi oivallus, koska olette lähellä tämän syklin valmistumista. Moniulotteinen tietoisuus on syystä enemmän saatavilla uuden maan toisena vuotena. Teillä on kyky ja vaatimus harmonisoida kaikki samanaikaiset elämät.
 
Neljä päätasoa
 
Puhuimme tämän kanavoinnin ensimmäisessä osassa moniulotteisesta olemassaolostanne. Maatason vierailujenne osalta tämä voidaan jakaa yksinkertaistettuna neljään päätasoon, jotta se voidaan visualisoida vähän helpommin. Mutta pitäkää mielessä, että laajemmasta näkökulmasta nämä kaikki ovat yhtä. Neljä pääosaa ovat fyysinen ulottuvuus, mentaaliulottuvuus, uniulottuvuus ja antiainemaailma, mitä voidaan pitää enkelimaailmana ja monimuotoisen ydinolemuksenne lähteenä.
 
Ainoastaan yksi näistä neljästä tasosta on ns. aika-avaruusjatkumolla.
 
Arvoitus
 
Aika ja avaruus/tila pysyvät arvoituksena ihmiselle, myös uuden maan koittaessa. Ihmiskunta kyselee nykyhetkessä aikamatkailusta ja avaruusmatkailusta fyysisten lakien näkökulmasta. Ette koskaan saavuta kaukaisia avaruusalueita tai hyperavaruutta polttoainetta käyttävillä raketeilla. Ettekä matkusta ajassa rakennetulla "veturilaitteella". Kerromme teille, että kyse on taajuuskäsitteestä eikä niitä keksitä fyysisten 3D-lakien näkökulmasta, kuten parhaillaan ajattelette niitä.
 
Jos ajattelette, että maatasolla näytätte olevan kiinni lineaarisessa ajassa ja voitte liikkua tilassa, niin vastakkainen tapahtuisi tietyssä torus-ilmiöpyörähdyksessä rinnakkaiseen, missä olisitte jokseenkin "kiinni" tilassa ja voisitte liikkua ajassa.
 
Ihmiskunta alkoi taas kokeilla teleportaatiota ja aikamatkailua yli kahdeksan vuosikymmentä sitten, vaikkakin vääristä syistä. Tämän käynnisti H. G. Wellsin työ Teslan ja Edisonin aikakaudella. Kuuluisa tapahtuma nimeltään Philadelphia-koe todella tapahtui sotateknologiaponnistuksena. Kuitenkaan sitä ei tapahtunut, mitä elokuvat ja media spekuloivat. Pieleen menneet tulokset - vaikka olivatkin salaisia, katastrofaalisia ja väärinkäytettyjä - paljastivat kuitenkin ällistyttäviä asioita magneettikentistä, gravitaatiokentistä ja ulottuvuuksien välisen teleportaation ja aika-avaruusvaikutusten mahdollisuuksista. Näitä jatkettiin salassa ns. Montauk-projektissa, vaikkakin epäonnisesti.
 
Teleportaatio ja aikamatkailu
 
Aikamatkailua on ehdottomasti tapahtunut sekä tulevaisuudessanne että menneisyydessänne. Vaikka on tilapäisiä tilanteita, jolloin ihmiset ovat väliaikaisesti siirtyneet eri aikahologrammeihin, on hyvin harvoja tapauksia, joissa siirtymä oli pysyvä. Amiraali Byrd näki väliaikaisesti todellisen siirtymisen eri aikakaudelle napalentonsa aikana. Useimmat lentojen katoamiset Bermudan kolmion yllä joita on kovasti mainostettu, eivät ole olleet pysyviä siirtymisiä. Tapahtui lyhyesti aikahäiriö, mutta lentokoneet eivät hävinneet täysin toiseen aikakauteen. Laiteviat aiheuttivat väärän suunnan ja radiohiljaisuuden ja häviämiset olivat pelkästään törmäämisiä mereen.
 
Tietyt hallituksenne jotka tekevät salaista yhteistyötä peiteoperaatioissa, ovat jo kehittäneet karkeita aikamatkailumekanismeja. Nämä eivät ole oikealla polulla eivätkä helppokäyttöisiä. Ihmiselle aiheutuva stressi on huomattava ja se vanhentaa ihmiskehoa noin 10 vuotta joka matkalla. Tällä hetkellä pystytään siirtymään eteenpäin ajassa noin 20 vuotta eikä ollenkaan menneisyyteen. Aikanaan, sitten kun käytetyt laitteet muutetaan magneettivoimista kristalliseen bioplasmakenttään, tilanne parantuu huomattavasti ja aikanavigointi on tietoista eikä sattumanvaraista.
 
Kehittyneemmät maayhteiskuntanne ja ne joita kutsutaan "hyväntahtoisiksi maan ulkopuolisiksi", ovat kyenneet ohjattuun teleportaatioon, pienhiukkasaineen "frekvenssidematerialisoinnissa" antiaineeksi ja takaisin.
 
Aineasteikon harmonista dematerialisointia käytettiin Egyptin suurten pyramidien rakentamisessa. Tämä on kyky nostaa aine sähkömagneetti- ja gravitaatiovaikutuksen yläpuoliseen kenttään. Kyky saada tiheät molekyylit kellumaan ja uimaan ja sitten kiinteyttää ne taas fyysiseksi aineeksi. Atlantislaiset käyttivät tällaista teleportaatiota sirius-plejadilais-arcturuslaisten ryhmien teknologialla. Erikoisphi-kristalleja yhdessä tiettyjen äänivärähtelyjen kanssa, käytettiin muuttamaan yhtenäiset ainetaajuudet fyysisestä muodosta antiaineen värähtelevään kvanttiaaltotilaan. Kuljetus prosessoitiin koherentilla lasertyyppisellä kristallisädekanavalla, kohdistamalla määränpäävektorin tarkka energiapuumerkki.
 
Alatte vasta nyt nähdä todisteita "aineesta antiaineeksi" harmonisessa kierrossa. Akateemiset nykytutkimuksenne fullereenistä - 60 hiiliatomista koostuva pallomainen molekyyli - paljastavat, että fullereenien katkaistut molekyyli-ikosaderit muuttuvat nanopienainehiukkasesta kvanttiaalloksi tietyissä olosuhteissa. Tiedemiehenne ovat panneet merkille vuosikymmeniä, että elektronit häviävät ja ilmestyvät esiin atomikiertoradoilla. Sitten kun keksitte tällaisen toiminnan fysiikan, olette ymmärtämässä ja löytämässä uudelleen teleportaation moniulotteisen tieteen.
 
Aikamatkailu vaikutti planeettaylösnousemuksen 2012-polkuun
 
Yllätytte ehkä melkoisesti siitä, että huolellisesti suunniteltu aikamatkailu on ollut merkittävä tekijä ylösnousemuksen varmistamisessa. Melko lähimenneisyytenne tiettyihin todennäköisiin todellisuuksiin puututtiin, mikä salli planeettaylösnousemuksen pysymisen raiteilla. Tosiaankin on ponnisteltu paljon enemmän, kuin voitte kuvitella, sen uuden maan varmistamissa, millä nyt asutte. Kerromme teille, että tulevaisuudesta on tullut lähettiläitä eri aikakausihologrammeihin varmistamaan tämän ja monet teistä osallistuivat siihen.
 
Näyttää ehkä science fictionilta, mutta kerromme teille, että Voittamattoman armadan (inkvisitio) ja Natsi-Saksan kukistaminen olivat kaksi tapahtumaa, joiden lopputulokseen tulevaisuudesta tulleet lähettiläät vaikuttivat. Sekä inkvisition että Kolmannen valtakunnan ryhmät olivat Atlantiksen Belialin arjalaispoikien ydinenergiaa. Jos näihin kahteen mainittuun lopputulokseen ei olisi vaikutettu, planeetta olisi lähtenyt hyvin eri polulle ja ylösnousemus olisi tapahtunut paljon myöhemmin ja hyvin eri tavalla. Luonnonmullistuksia joista näkijät kertoivat ennalta, olisi tapahtunut 1998-2012. Maapallo olisi kallistunut akselillaan ja olisi tapahtunut planeetan ihmiskunnan täydellinen uudelleenkäynnistys ja kylväminen, mikä olisi antanut uuden alun.
 
Jos olette Euroopan historian opiskelija, tiedätte Voittamattoman armadan kukistamisen suuren epätodennäköisyyden. Saksalaiset tiedemiehet ja fyysikot olisivat kaiken todennäköisyyden mukaisesti kehittäneet atomipommin ennen vuotta 1944. Todennäköisiä menneisyyksiä muutettiin. Olitte tuon muutoksen kanssaluojia. Ja ymmärrämme toki, miten vaikeaa teidän on ehkä hyväksyä tätä, mutta se on todella fakta, minkä tiedostatte korkeammassa mielessänne. Jotkut teistä ovat näitä lähettiläitä nyt. Monia kehittyneitä sieluja on vielä niissä kehittyneissä sieluryhmissä, jotka tavallaan navigoivat sitä laajempaa tietoisuutta, mitä tarvitaan uuden maanpallon luomiseen.
 
Jotkut menneiden vuosisatojen tunnetuista tiedemiehistä, mm. Nicole Tesla ja Albert Einstein, olivat ehdottomasti inkarnoituneet tulevalta aikakaudelta, kuten myös tietyt kirjailijat ja visionääriset taiteilijat, kuten Stanley Clarke. Teidän tapaanne hekin ottavat kaksinaisuussuodattimet eivätkä olleet "otsa-aivoissa" tietoisia tästä totuudesta.
 
Maamatriisin laajentuminen
 
Vuonna 2012, tarkkaan ottaen 12.12.12, maatasonne ylösnousi 12 ulottuvuuteen. Se on kristallikoherenssitransformaatio. Luovuus vahvistuu ja monilla teistä kaksinaisuusheilahtelu väheni eksponentiaalisesti. Tämä merkitsee moniin ulottuvuuksiin pääsyn parantumista. Mutta se ei merkitse, että 3D häviää, vaan nyt on käytettävissä työkaluja, mitkä sallivat tietyn valomäärän ruumiillistavien nousta tietoisesti korkeampaan ulottuvuuteen.
 
Kuten olemme sanoneet, ihmisen maatason kokemus kaksinaisuudessa on valtuutettu ja kunnioitettu oppimisprosessi, minkä kautta monet jumalaisen älykkyyden olennot kulkevat. Ennen kuin korkeampi itsenne päästää teidät moniulotteisiin ja rinnakkaisiin todellisuusjärjestelmiin, jotka ovat paljon monimutkaisempia, valtavasti laajempia ja avoimempia, teidän on opittava hallitsemaan optimaalisesti ja vastuullisesti ajatusluomisen energia. Olette maayliopistossa tästä tarkoituksesta - nähdäksenne omakohtaisesti fyysisen materialisoinnin kautta ajatustenne ja tunteidenne konkreettiset tulokset.
 
Juuri tästä syystä aika ja avaruus/tila ovat tarkoituksellisesti harhakuvia ja jumalainen itse on ohjelmoinut tämän elävän kangastuksen niin voimakkaaksi, että teidän on välttämättä keskitettävä ulkoiset aistinne siihen kaksinaisuusyliopistoon, mitä sanotaan "fyysiseksi todellisuudeksi". Muodostetaan sitten lineaarinen fokus. Ne havaintosuodattimet jotka näyttävät estävän moniulotteisuutenne, ovat hyödyllisiä salliessaan ihmisten kohdata maatason kokemukset ja kasvaa niiden kautta.
 
Kun kasvu saavuttaa tietyn kehittyneen valomäärän, silloin ja vasta silloin päätätte avata sillan laajempaan moniulotteiseen havaintotapaan. 2012-matriisi sai aikaan tämän kyvyn ja siitä vuodessa 2013 ja sen jälkeen on kyse!
 
Mutta pitäkää mielessä, että te ihmiset kuljette ajassa ja tilassa joka kerta nukkuessanne. Ja valve- ja unikokemuksilla on suuri tasapainottava vaikutus.
 
Vaikkeivät useimmat teistä oivalla tätä, kerromme teille, että joka yö prosessoitte hyvin syvässä unitilassa päiväkokemuksianne. Tässä unitilassa korkeampi itsenne tutkii hyvin tarkkaan niitä kokemuksia, joita ilmennätte elämäänne. Teette valintoja äärettömästä mahdollisuusmenusta ja luotte niistä kokemuksia, jotka antavat teille suurimman kasvun.
 
Neurologinen rakenteenne määrittelee suurelta osin kokemuksenne ja rajoittuneet havaintonne fyysisestä 3D-ajasta ja -tilasta ja tämä palvelee teitä hyvin.
 
Valittujen fyysisten kokemusten yksittäinen lineaarinen aikajana on pintapolku, mitä myöten elämänne näyttää virtaavan. Laajemmassa totuudessa on ääretön määrä polkuja varsinaisen etenemisenne ylä- ja alapuolella, mitkä ovat osa yhtä käsittämättömän taianomaista verkostoa - ja koette korkeammassa aspektissanne niitä kaikkia.
 
Elämänne maan päällä ovat suuren suunnitelman mukaisia ja niillä on suuri tarkoitus. Käsitämme, etteivät ne ole helppoja. Nekin elämät joita pidätte vajavaisina, antavat valtavan oppimis- ja kasvupotentiaalin.
 
Kokemusten luominen
 
Jalo ja keskeinen totuus on, että kaikki sielut inkarnoituvat vapaan tahdon kaksinaisuustasolle ja luovat omat olosuhteensa ja kokemuksensa maaulottuvuuksissa. Olette täällä oppimassa vastuullista luomista. Monet teistä hyväksyvät, että olette täällä tuosta tarkoituksesta, mutta heidän on vaikea uskoa, että luotte myös päivittäiset elämäntilanteenne, erityisesti epämiellyttävät tapahtumat.
 
Kerromme teille, että kokemanne päivittäiset tapahtumat määrää uskomuksenne, asenteenne ja ne odotukset, joita kummatkin muodostavat ja projisoivat. Piste!
 
Sekä positiiviset että negatiiviset asenteet - tietoiset tai ei - ilmentyvät todellisuuteenne. Jos projisoitte puutementaliteettia, luotte puutetta. Jos vellotte huolessa ja pelossa, vedätte niitä puoleenne. Näin uskomuksenne ja ydinuskomuksista projisoidut ajatukset on ohjattavat tietoisesti tuottavalla asenteella. Tämä vaatii ponnistelua. Vastaavasti jokaisen elämän, jokaisen sielun matkan suuri oppitunti on oppia, miten ohjataan ajatuksia tarkoitukselliseen, positiiviseen suuntaan. Muuten löydätte itsenne vaikeasta ongelmatilanteesta, itse rakentamastanne häkistä. Olette täällä oppimassa vastuullista luomista ja se on suuri totuus.
 
Menneisyyden muuttaminen
 
No niin, olemme puhuneet lyhyesti menneisyytenne muuttamisesta. Tämä on mentaalinen, kuitenkin hyvin pätevä prosessi. Muistikuvanne jostain vastaa harvoin todellisia tapahtumia. Voitte muuttaa teoreettisesti omaa menneisyyttänne sellaisena, kuin olette tunteneet sen, ja tämä on arvokas prosessi, erityisesti jos mennyt toiminta on aiheuttanut teille suurta huolta ja murhetta. Näin on erityisesti, jos se on alentanut itsetuntoanne ja synnyttänyt negatiivisen asenteen. Tämän negatiivisuuden vatvominen luo lisää negatiivisuutta toistuvana kiertona.
 
Menneisyys, kuten myös tulevaisuus, on olemassa monina todennäköisyyksinä. Virheen menneisyydessänne voi itse asiassa muuttaa valitsemalla vaihtoehtoisen lopputuloksen - sellaisen mitä harkitsette tarkkaan. Muuttamalla tätä menneisyyden muistikuvaa keskittämällä mielen nykyhetkessä, voitte muuttaa sen vaikutusta itseenne, mutta myös toisiin osallisiin. Tämä prosessi on hyvin pätevä ja se on mentaalinen. Mutta tietäkää, että mieli on luoja.
 
Prosessi on yksinkertainen. Kuvittele keskittyneesti, että tietty odottamaton tapahtuma korvataan toisella tapahtumalla, missä on parempi lopputulos. Intensiivinen keskittyminen ja tunne on tuotava mukaan tähän visualisointiin. Usko prosessiin. Jos siinä oli jokin oppitunti, sulata se ja siirry eteenpäin. Ja kerromme teille, että tämä on todellisuuden todellinen luonne. Uudelleen muodostettu tapahtuma minkä luotte, on todennäköinen tapahtuma, mikä luodaan uudelleen projisoidussa mentaalienergiassa, ja tämä muodostaa uuden menneisyyden ja estää negatiivisen mallin toistumisen. Kohtaamalla menneisyyden tapahtuman ja visualisoimalla uuden lopputuloksen, nousette ajan yläpuolelle. Kerromme teille, että monet teistä tekevät tätä unitilassa, mutta tietoinen projisointi tässä prosessissa vahvistaa ja nopeuttaa haluttua tulosta.
 
Usko on avain. Kuten on sanottu, "osaatte sen, mihin uskotte, tai ette osaa sitä, mitä uskotte - kumpikin on totta".
 
Lopuksi
 
Mestarit, silloin kun saavutatte tiedon kanssaluomisesta missä tahansa elämässä, voitte yhdistää keskittymällä tämän uskomuksen samanaikaisesti kaikkiin elämiin. Poistaa niiden virheiden, traumojen ja tuottamattomien uskomusten negatiivinen läpivuoto, joita on muilla vierailuilla. Tämä opetetaan Metatronisissa avaimissa. Siirtymällä yhtenäiseen theta-ajatteluun, voitte astua sielun sijaan ja harmonisoida kaikkien elämien energian.
 
Kaikki aikanaan!
 
Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet.
 
Ja niin se on.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >